Voorwaarden

VOORWAARDEN

Artikel 1

Eigendom van de locatie en gebouwen

Deze Algemene Contract- en Leveringsvoorwaarden, opgesteld in overeenstemming met Wetsdecreet nr. 70/2003 en wetsdecreet 206/2005 regelen de verkoopdiensten die aanwezig zijn op de site www.cupidodesign.com en zijn vastgelegd tussen het bedrijf Excelsior Group SRL BTW IT16965661008, REA N. RM - 1688156, met maatschappelijke zetel in Circonvallazione Clodia 163 CAP 00195, ROME (RM), e-mail: info@cupidodesign.com, en de persoon (hierna ook de "Gebruiker" genoemd) die de pagina's van de website www.cupidodesign.com raadpleegt (hierna: "Site") en die gebruik maakt van de elektronische productaankoopdiensten die daarop beschikbaar zijn.

Het Bedrijf en de Gebruiker gezamenlijk begrepen, worden ook wel "Feest”.

De site wordt beheerd door het bedrijf CupidoDesign en staat de aankoop toe van de producten die door het Bedrijf op de markt worden gebracht.

Deze Algemene Voorwaarden zijn bindend tussen de hierboven aangegeven partijen en zijn van toepassing op alle Gebruikers die een of meer producten kopen die op deze Site worden aangeboden. 

Met uitzondering van dwingende wetgeving, gaat de Gebruiker er voor de doeleinden van deze Algemene Voorwaarden mee akkoord dat alle contracten, kennisgevingen, informatie en andere communicatie die in elektronische vorm worden verstrekt, voldoen aan de vereisten van de schriftelijke vorm, indien vereist door de wet.

Artikel 2

Voorwerp van de overeenkomst

Het contract regelt en heeft tot doel de verkoop van de producten die op de Site worden aangeboden. 

Deze Algemene Voorwaarden binden de Partijen en hebben tot doel de aankoop van de producten die op de Site te koop worden aangeboden.

Het Bedrijf verkoopt via de Website meubels en designobjecten voor in huis.

Artikel 3

Prijzen

De prijzen op de site zijn duidelijk aangegeven en inclusief BTW. 

Verzendkosten op Italiaans grondgebied zijn inbegrepen.

Prijzen kunnen in de loop van de tijd variëren, maar hebben geen invloed op de prijs die aan de Gebruiker wordt aangerekend op het moment van aankoop, noch zullen zij aanleiding geven tot nieuwe rechten op de prijzen voor de Gebruiker.

Uitzonderingen op het bovenstaande punt zijn gevallen waarin de ingevoerde prijzen niet in verhouding staan ​​tot de normale marktwaarde als gevolg van administratieve fouten.

Artikel 4

Wijze van aankoop

De Gebruiker kan de producten kopen waarnaar wordt verwezen in art. 2, moet de geselecteerde producten aan het winkelwagentje toevoegen, vervolgens zijn gegevens invoeren voor de verzending van de bestelde producten, deze Algemene voorwaarden en het Privacybeleid van de site accepteren en de betaling uitvoeren binnen de daarin vermelde voorwaarden.

De betaling zal noodzakelijkerwijs in één enkele oplossing plaatsvinden met de methoden die op de Site aanwezig zijn, inclusief betaling via Google Pay en Shop Pay, ook met een bankpas of creditcard. 

Als de Gebruiker kiest voor betaling per creditcard, is deze omstandigheid onderworpen aan de verificatie dat de uitgevende bank bevoegd is om aankopen op internet te doen.

De betalingsprocedure dient te worden beschouwd als een aankoopvoorstel.

De aankoop wordt als voltooid beschouwd na ontvangst van een specifieke e-mail op het adres dat de Gebruiker tijdens de aankoopfase heeft opgegeven.

In geval van problemen met de aankoopprocedure en/of fouten bij het invullen van de gegevens, kan de Gebruiker schrijven naar het e-mailadres info@cupidodesign.com. Het Bedrijf zal de naleving van de in de voorgaande punten bedoelde procedure verifiëren en, bij gebrek aan gerechtvaardigde redenen, de aankoop voltooien.

In geval van fouten bij de samenstelling moet dit uiterlijk om 21.00 uur Italiaans op de dag waarop de betaling is gedaan, worden meegedeeld, zodat het Bedrijf de bestelling kan wijzigen op basis van de correctieverzoeken van de Gebruiker. 

De gesloten en geperfectioneerde koopovereenkomsten worden elektronisch opgeslagen in speciale bestanden apparaat eigendom van het bedrijf. 

- Als u bij Scalapay koopt, ontvangt u uw bestelling direct en betaalt u in het door u gekozen aantal termijnen. U erkent dat de termijnen zullen worden overgedragen aan Incremento SPV S.r.l., verbonden partijen en hun rechtverkrijgenden, en u geeft toestemming voor deze overdracht

Artikel 5

Verkoop- en gebruiksvoorwaarden van de site

De aankoop door de Gebruiker impliceert de volledige kennis en aanvaarding door laatstgenoemde van deze Algemene Voorwaarden.

Er bestaat geen enkele verbintenis tussen de Gebruiker en het Bedrijf, en derhalve kan geen koopovereenkomst als gesloten worden beschouwd, in het geval dat in het bestelproces kennelijke en herkenbare fouten of onnauwkeurigheden worden begaan, om redenen die zowel aan de Gebruiker als aan het Bedrijf te wijten zijn, zoals – bij wijze van voorbeeld en niet beperkt tot – fouten of onnauwkeurigheden met betrekking tot de gegevens van de 'Gebruiker' (inclusief het opgegeven adres voor levering) of met betrekking tot de identificatie en/of selectie van de Producten en/of de relatieve hoeveelheden en/of de relatieve prijs. 

Vóór verzending behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de juistheid van de prijzen te verifiëren van de Producten die aan de winkelwagen zijn toegevoegd en door de Gebruiker zijn besteld, en behoudt zich het recht voor om, in geval van een fout in de prijzen, de bestelling te annuleren. 

Bovendien wordt de Gebruiker geadviseerd om, in geval van leveringsproblemen op het opgegeven adres voor levering, rechtstreeks contact op te nemen en een alternatieve leveringsmethode voor het Product te vinden, of om een ​​volledige terugbetaling van de betaalde bedragen te verkrijgen.

De Gebruiker verbindt zich ertoe het Bedrijf en zijn leveranciers te vrijwaren van elk verlies, schade, aansprakelijkheid, negatieve gevolgen of kosten die op enigerlei wijze verband houden met claims tegen de Gebruiker vanwege het feit dat laatstgenoemde op enigerlei wijze materialen op de Site heeft gebruikt in strijd met van toepasselijke wetgeving, de rechten van derden of de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle gevolgen (wettelijk of niet-wettelijk) die kunnen voortvloeien uit het oneigenlijk gebruik van de door het Bedrijf verkochte producten. Er kan door de Gebruiker geen klacht, aansprakelijkheid of verzoek tot schadevergoeding worden ingediend bij het Bedrijf en zijn leveranciers als gevolg van de aangeboden dienst. 

Het Bedrijf garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de wettelijke eisen van gebruik, betrouwbaarheid en levensduur.

De Gebruiker verbindt zich ertoe het product of de producten te controleren zodra hij deze heeft ontvangen en, in het geval dat een of meer producten niet voldoen aan de geplaatste bestelling, moet de Gebruiker het Bedrijf hiervan per e-mail op de hoogte stellen. info@cupidodesign.com binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling.

Artikel 6

Verzending van bestellingen

De producten worden binnen maximaal 3 werkdagen vanaf de datum van aankoop verzonden met "gewone" verzending. 

Verzendingen worden beheerd door “SDA Poste Italiane.”, met de mogelijkheid voor de klant om de trackingcode voor zijn pakket op te vragen door te schrijven naar info@cupidodesign.com.

De verzendkosten zijn voor rekening van het bedrijf.

Artikel 7

Herroepingsrecht

Partijen komen gezamenlijk overeen dat er geen herroepingsrecht bestaat in het geval de Gebruiker geen consument is.

De Gebruiker-consument kan het herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 dagen vanaf de datum van levering van het product, door te schrijven naar het volgende e-mailadres info@cupidodesign.com.

In het geval dat de Gebruiker ervoor heeft gekozen om de gevraagde Producten in één Bestelling in verschillende zendingen te laten leveren, begint de deadline voor het uitoefenen van de herroeping met de levering van het laatste Product.

Binnen 14 dagen na de datum van kennisgeving van de herroeping, moet de Gebruiker het product op eigen kosten per aangetekende post of met traceerbare verzending terugsturen naar het door het Bedrijf opgegeven adres.

De Gebruiker draagt ​​de verzendkosten die voortvloeien uit de herroeping.

Zodra het Product door het Bedrijf is ontvangen, zal het bedrijf, nadat het de goede staat van het product heeft vastgesteld, overgaan tot terugbetaling via de betaalmethode die door de Gebruiker is gekozen op het moment van de Bestelling.

Opgemerkt moet worden dat de Gebruiker niet het recht heeft om zich terug te trekken in de volgende gevallen:

  • de geleverde producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden en/of beschadigd;
  • het ontstaan ​​van niet van de Maatschappij afhankelijke omstandigheden, zoals schade als gevolg van overmacht of veroorzaakt door de vervoerder tijdens het transport.

 

Opgemerkt moet worden dat de Gebruiker het recht heeft om zich in de volgende gevallen terug te trekken:

  • Uw artikel moet ongebruikt zijn en in dezelfde staat verkeren als waarin u het heeft ontvangen. Het moet ook in de originele verpakking zitten.
  • we moeten op de hoogte worden gesteld voordat we artikelen retourneren. Laat ons uw volledige naam, uw bestelnummer en de artikelen die u wilt retourneren weten.
  • stuur een product niet terug tenzij het is goedgekeurd.
  • Stuur de aankoop alstublieft niet naar de fabrikant. Wacht op onze richtlijnen. 
  • klanten zijn verantwoordelijk voor de verzendkosten voor retourzendingen. 
  • het totaal van het artikel wordt terugbetaald minus verzendkosten vanaf € 15.

Artikel 8

Bedrijfsverplichtingen

Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor enige schade die geen onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van de contractbreuk. 

Het Bedrijf is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen van derden die commerciële garanties kunnen bieden met betrekking tot de producten die op de Site te koop zijn.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om toegang tot de Site te voorkomen in geval van overtreding van de toepasselijke wettelijke bepalingen en/of overtreding van deze Algemene Voorwaarden.

Bovendien is het Bedrijf niet verantwoordelijk in geval van vertragingen of schendingen van contractuele verplichtingen, noch in geval van vertragingen, slechte dienstverlening of opschorting van de Site als een of meer van deze problemen voortkomen uit onvoorzienbare omstandigheden of overmacht.

 (Van de oorzaken die kunnen leiden tot opschorting, vertraging of in ieder geval schending van contractuele verplichtingen, waarvoor het Bedrijf niet onder de verantwoordelijkheid valt, worden de volgende oorzaken uitsluitend bij wijze van voorbeeld opgesomd: storing van telefoon- en/of elektriciteitslijnen en/of internet; storingen in software, hardware en/of hostingdiensten; onderbrekingen en/of opschortingen als gevolg van wettelijke bepalingen, zelfs van uitzonderlijke aard, of door handelingen van Italiaanse of buitenlandse autoriteiten; wegens manipulatie of tussenkomst van derden op diensten of apparatuur die door het Bedrijf wordt gebruikt in de productiefase van het product; als gevolg van onjuist gebruik van het platform door Gebruikers; slecht functioneren van de verbindingsapparatuur die door Gebruikers wordt gebruikt; niet-naleving en/of veroudering van apparatuur of programma’s die door Gebruikers worden gebruikt; als gevolg van diensten, verlies van gegevens, accidentele openbaarmaking van persoonlijke of gevoelige gegevens die niet te wijten zijn aan het gedrag van het Bedrijf, en elk ander soort schade die ontstaat als gevolg van aanvallen door computerpiraten, dieven, hackers en/of virussen).

Artikel 9

Privacybeleid

Voor informatie en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door het Bedrijf verwijzen wij u naar de pagina over de privacy-informatie, aanwezig onderaan de Startpagina van de website.

Artikel 10

Taal, toepasselijk recht, geschillenbeslechting en jurisdictie

Deze Algemene Voorwaarden zijn geschreven in het Italiaans. 

Onverminderd de rechten die consumenten toekomen, heeft de rechtbank van Savona exclusieve jurisdictie voor elk geschil. 

De Gebruiker/Consument die zijn gewone verblijfplaats in de Europese Unie heeft, kan profiteren van de aanvullende bescherming waarin de dwingende regelgeving van het land van verblijf voorziet.

De Gebruiker/Consument beschikt over een platform, opgezet door de Europese Commissie, voor de beslechting van online geschillen, dat toegankelijk is via de volgende link:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Artikel 11

Links naar externe websites

De links en links naar externe sites die door het bedrijf beschikbaar worden gesteld, zijn uitsluitend ter informatie.

Er kan geen verantwoordelijkheid aan het Bedrijf worden toegeschreven met betrekking tot het gebruik van externe sites.

Het opnemen van externe links impliceert geen enkel verband daarmee, noch enige verantwoordelijkheid voor de juiste verwerking van gegevens volgens de privacywetgeving of enige andere informatie die door de Gebruiker/Opdrachtgever aan externe websites wordt verstrekt.

Artikel 12

Duur en wijzigingen

Deze Algemene Voorwaarden blijven geldig en van kracht zolang ze niet door het Bedrijf worden gewijzigd en/of geïntegreerd. 

Eventuele wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden worden van kracht en worden bindend voor de Gebruiker vanaf het moment van publicatie op de Site en zijn van toepassing op verkopen vanaf die datum.

Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden, die voortvloeien uit wettelijke vereisten en/of updates, zullen op de Site worden gepubliceerd om de Gebruiker te informeren.

Artikel 13

Slotbepalingen

De clausules die om welke reden dan ook als geheel of gedeeltelijk nietig en/of ineffectief moeten worden beschouwd, hebben geen invloed op de overige bepalingen van dit contract, die tussen de partijen geldig en van kracht blijven.

Het Bedrijf kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang van de Gebruiker tot de Site deactiveren of de verkoop van de producten opschorten, indien deze niet voldoet aan een of meer van de huidige contractuele clausules of vrijwillig, door onjuist gedrag, deze overeenkomst schendt, zonder dat de Gebruiker aanspraak kan maken op schadevergoeding en/of compensatie van welke aard dan ook en/of restitutie van bedragen.

In geval van schending door de Gebruiker van dit contract, betekent het nalaten van het Bedrijf om op te treden in geen geval een afstand van actie.

Kunst. 14

Communicatie en klachten

Alle communicatie en/of klachten van de Klant tegen het Bedrijf moeten worden verzonden naar het e-mailadres: info@cupidodesign.com.

 

Laatst bijgewerkt op 19.01.2022