Privacybeleid

PRIVACYBELEID

In deze sectie wordt, in overeenstemming met de nieuwe Europese wetgeving ingevoerd door EU-verordening 679/2016 en met de Italiaanse wetgeving (wetsdecreet nr. 196/2003), informatie verstrekt over de verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers die de pagina's van de website raadplegen www.cupidodesign.com (hierna: “Site”) of die gebruik maken van de aankoopdiensten die daarop beschikbaar worden gesteld (hierna “Gebruikers” of “Belanghebbenden”).

De informatie wordt uitsluitend verstrekt voor de Site en niet voor andere websites die door de gebruiker kunnen worden geraadpleegd via de links op de Site.

Gegevensbeheerder 

E-mail om contact op te nemen met de eigenaar en om verwijdering van uw gegevens aan te vragen, indien verzameld, onder voorbehoud van uw toestemming: info@cupidodesign.com.

***

A - Type verwerkte gegevens

I. Identificatiegegevens

In overeenstemming met de nieuwe Europese wetgeving geïntroduceerd door EU-verordening 679/2016 en met de Italiaanse wetgeving (wetsdecreet nr. 196/2003), kan de raadpleging van de site en de mogelijke aankoop van de producten die op de site worden verkocht, de behandeling inhouden van gegevens geschikt om een ​​natuurlijk persoon direct of indirect te identificeren, zoals: naam, achternaam, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres. 

De Site vereist niet dat de belanghebbende zogenaamde gegevens verstrekt. "specifiek", d.w.z., volgens de bepalingen van de AVG (art. 9), persoonlijke gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond blijken, evenals genetische gegevens, gegevensbiometrie bedoeld om een natuurlijke persoon uniek identificeren, gegevens met betrekking tot de gezondheid of het seksleven of de seksuele geaardheid van de persoon. In het geval dat de gevraagde dienst de verwerking van dergelijke gegevens vereist, ontvangt de belanghebbende vooraf specifieke informatie en wordt hem gevraagd om uitdrukkelijke toestemming te geven.

II. Bankgegevens

Door de producten op de Site te kopen, worden ook bankgegevens verwerkt, zoals het kaart- of bankrekeningnummer dat is opgegeven om de betaling uit te voeren, de kaarthouder en de bankrekening.

III. Navigatiegegevens

Navigatiegegevens zijn gegevens die automatisch worden verkregen door de systemen en programma's die worden gebruikt om de site te exploiteren en die nodig zijn voor het gebruik van webdiensten [bijv. IP-adressen, gebruikte browser, domeinnamen van de systemen die gebruikers gebruiken om verbinding te maken met het webportaal, adressen in URI-notatie (Uniforme bronidentificatie) van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de methode die is gebruikt om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als antwoord is verkregen, de numerieke code die de status aangeeft van het antwoord van de server (succesvol, fout, enz.) en andere parameters die verband houden met het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker].

Deze gegevens worden ook verkregen bij afwezigheid van registratie op de Site of verzoek om informatie.

De navigatiegegevens worden uitsluitend op geaggregeerde wijze gebruikt om anonieme statistieken op te stellen over de raadpleging van de Site en om de correcte werking ervan te controleren en maken het niet mogelijk de betrokken gebruikers te identificeren, en worden bovendien onmiddellijk verwijderd na verwerking in anonieme vorm.

Ze kunnen echter wel worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in het geval van computercriminaliteit tegen de website.

IV. Gegevens vrijwillig verstrekt door de gebruiker

Persoonlijke gegevens die vrijwillig door de Gebruiker worden verstrekt (zoals naam, achternaam, e-mailadres) met het oog op het verzenden van berichten naar de Site en/of het kopen van de ter beschikking gestelde producten, worden uitsluitend gebruikt om te voldoen aan de behoeften van de Gebruiker. belanghebbende partij en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

De wettelijke basis van deze behandelingen is de uitvoering van de diensten die inherent zijn aan de geformuleerde vragen en de gedane aankopen, evenals het naleven van wettelijke verplichtingen.

De informatie die de Gebruiker van de Site meent openbaar te maken via de diensten en hulpmiddelen die hem ter beschikking worden gesteld, wordt door de Gebruiker bewust en vrijwillig verstrekt, waardoor de Site wordt vrijgesteld van elke aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele overtredingen van de wet. 

Het is aan de Gebruiker om te verifiëren dat hij toestemming heeft om persoonlijke gegevens van derden of inhoud in te voeren die wordt beschermd door nationale en internationale normen.


V. Gegevens verzameld via analytische cookies

De Site verzamelt ook gegevens over de gebruiker door het gebruik van cookies.

Voor meer informatie over de gegevens die via cookies worden verwerkt, over de soorten actieve cookies en hoe u deze kunt uitschakelen, verwijzen wij u naar de cookie-informatie.

Deze cookies worden gebruikt om de browservoorkeuren van de gebruiker bij te houden en om statistische gegevens te verzamelen. De gebruiker kan deze cookies uitschakelen door naar de instellingen van zijn browser te gaan, zoals aangegeven in de cookie-informatie van de Site.

***

B - Doel van de behandeling

De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor:

 • de verzending van de door de Gebruiker gekochte producten toestaan; 
 • anonieme statistische informatie verkrijgen over het gebruik van het webportaal;
 • om de correcte werking van het webportaal te controleren;
 • het verzenden van communicatie en nieuwsbrieven, zowel op papier als in elektronisch formaat, naar het door de gebruiker opgegeven e-mailadres;
 • het vaststellen van de verantwoordelijkheid in het geval van hypothetische computercriminaliteit tegen de website;
 • naleving van enige andere wettelijke verplichting die niet in de voorgaande doeleinden is opgenomen.

De mededeling van gegevens kan alleen plaatsvinden na een verzoek van de rechterlijke autoriteit in overeenstemming met de wet.

***

C - Rechtsgrondslag van de behandeling

I. Uitvoering van een overeenkomst

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van de diensten die inherent zijn aan de relatie die tot stand is gekomen met de aankoop van producten, de ondertekening van de Algemene Voorwaarden, de naleving van wettelijke verplichtingen en het legitieme belang van de Site om de verwerking uit te voeren. noodzakelijk voor deze doeleinden.

II. Toestemming van de belanghebbende

Het optionele, expliciete en vrijwillige verzenden van e-mails, berichten of elke vorm van communicatie geadresseerd aan de adressen die op deze site zijn vermeld, impliceert de daaropvolgende verwerving van het adres, het telefoonnummer of andere persoonlijke gegevens van de afzender die zullen worden gebruikt om op verzoeken te reageren. . Deze behandeling vindt plaats op basis van toestemming van de belanghebbende. 

Wij zorgen ervoor dat deze verwerking gebaseerd zal zijn op de beginselen van rechtmatigheid, juistheid, transparantie, adequaatheid, relevantie en noodzaak waarnaar in de kunst wordt verwezen. 5, paragraaf 1 van de AVG. Specifieke samenvattende informatie zal op verzoek geleidelijk worden gerapporteerd of weergegeven op de sitepagina's die voor bepaalde diensten zijn opgezet.

III. Vervulling van wettelijke verplichtingen

De verwerking van persoonsgegevens kan plaatsvinden zonder toestemming van de belanghebbende indien de Verwerkingsverantwoordelijke aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

IV. Optionele verstrekking van gegevens

Afgezien van wat is gespecificeerd voor de uitvoering van het contract of wettelijke verplichtingen, is de gebruiker voor cookies en navigatiegegevens vrij om zijn/haar persoonlijke gegevens wel of niet te verstrekken. Het niet verstrekken van gegevens kan het echter onmogelijk maken om de dienst uit te voeren.

***

D - Modaliteit en duur van de behandeling

Persoonlijke gegevens worden verwerkt via IT-tools en in overeenstemming met EU-verordening nr. 679/2016 en wetsbesluit nr. 196/2003.

De opslag van de verwerkte gegevens zal duren zolang nodig is voor de doeleinden beschreven in deze informatie en dus voor de minimaal noodzakelijke tijd of tot een uitdrukkelijk verzoek van de belanghebbende en in ieder geval met inachtneming van de door de wet gestelde termijnen. .

De Verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich ertoe alle passende veiligheidsmaatregelen te nemen om het verlies en de wijziging van persoonlijke gegevens, evenals elk illegaal en ongeoorloofd gebruik ervan, te voorkomen.

De gegevens worden uitsluitend verwerkt door personen die daartoe door de verwerkingsverantwoordelijke zijn gemachtigd, inclusief eventuele verwerkingsverantwoordelijken, vertegenwoordigers en publieke personen voor de nakoming van de wettelijke verplichtingen, die de respectieve verwerkingsactiviteiten uitvoeren als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken.

De door de Gegevensbeheerder geautoriseerde personen die de gegevens mogen verwerken, zijn bijvoorbeeld: medewerkers van commerciële en juridische afdelingen, maar ook externe technische dienstverleners, hostingproviders en IT-bedrijven (deze lijst mag niet als uitputtend worden beschouwd). In ieder geval worden de verwerkte gegevens niet aan onbepaalde ontvangers bekendgemaakt.

Tenslotte kunnen de gegevens ook door derde bedrijven worden beheerd voor de verzending van de producten.

Voor verzendingen vertrouwt het bedrijf op de service van het bedrijf "Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd." (https://cjdropshipping.com/blog/post/privacy-policy) 

De veiligheid van de verzamelde informatie kan niet worden gegarandeerd tegen aanvallen van hackers en, in het algemeen, tegen schendingen van de veiligheidsvoorschriften die zijn geïmplementeerd voor gegevensbescherming. 

Bij aanvallen of overtredingen zal dit echter aan de betrokken partijen en aan de volgens de wet bevoegde autoriteiten worden meegedeeld.

***

E - Plaats van behandeling

De behandelingen met betrekking tot de webportaaldiensten worden uitgevoerd door personeel dat is geïdentificeerd en uitdrukkelijk is aangewezen op basis van de specifieke doeleinden van de gevraagde en geabonneerde diensten.

Voor de betreffende behandelingen kan de Verwerkingsverantwoordelijke gebruik maken van de hulp van externe bedrijven, consultants, consortia, softwareleveranciers en operationele diensten, via geïdentificeerd en aangesteld personeel, binnen de reikwijdte van de beoogde doeleinden en op een manier dat maximale veiligheid en vertrouwelijkheid van sommige gegevens. In andere gevallen worden de verzamelde persoonsgegevens niet aan derden bekendgemaakt, tenzij uitdrukkelijk toestemming is verleend door de belanghebbende, met uitzondering van gevallen waarin de mededeling aan derden noodzakelijk is om te voldoen aan verplichtingen opgelegd door wetten, voorschriften of bepalingen van de toezichthoudende autoriteiten, of is essentieel om de rechten van andere gebruikers of van de website zelf te beschermen.

Persoonsgegevens worden uitsluitend voor de hierboven aangegeven doeleinden en om ze veilig op te slaan en te archiveren, verwerkt en opgeslagen op externe servers die worden beheerd door toonaangevende aanbieders in de sector die de naleving van hoge beschermingsnormen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens garanderen.

Het kan hierbij gaan om de overdracht van gegevens naar niet-EU-landen, waar alle of een deel van de bovengenoemde servers zich kunnen bevinden. 

In het bijzonder kunnen persoonlijke gegevens buiten de Europese Unie worden overgedragen aan het bedrijf "Shopify" (https://it.shopify.com/ Het is https://it.shopify.com/legal/privacy), plug-in voor e-commerce gebruikt door de site beheerd door de Eigenaar.

De verwerking en opslag van gegevens door bovengenoemde aanbieder zal plaatsvinden in een "adequaat" derde land in overeenstemming met het besluit van de Europese Commissie, in het bijzonder het besluit over de adequaatheid van de bescherming geboden door de Canadese wet inzake de bescherming van persoonlijke informatie en op elektronische documenten (Canadese wet op de bescherming van persoonlijke informatie en elektronische documenten) of certificering Privacyschild (VS), of op basis van een contractuele verplichting of modelcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie, of op basis van bindende bedrijfsregels goedgekeurd via de specifieke procedure overeenkomstig art. 47 AVG.

Voor de overdracht van gegevens naar niet-EU-landen is het in de regel niet nodig om te wachten op de nationale toestemming van de Garant. De toestemming van de Garant zal echter nog steeds nodig zijn als een houder specifieke contractuele clausules wenst te gebruiken, die niet als adequaat worden erkend door een besluit van de Europese Commissie of door administratieve overeenkomsten vastgelegd tussen overheidsinstanties.

Wat betreft de gegevens die worden verzameld ten behoeve van verzenddiensten, kunnen persoonlijke gegevens worden verwerkt door “Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.” (https://cjdropshipping.com/blog/post/privacy-policy).  

F - Rechten van de belanghebbenden

Tijdens de verwerking kan de belanghebbende op elk moment de volgende rechten uitoefenen:

 • bevestiging krijgen van het al dan niet bestaan ​​van dezelfde gegevens en, zo ja, de inhoud en herkomst ervan kennen; 
 • de juistheid ervan verifiëren; de rectificatie van onjuiste gegevens, de integratie van onvolledige gegevens of het bijwerken van verouderde gegevens aanvragen; 
 • de beperking van de behandeling verkrijgen, wanneer een van de hypothesen voorzien in artikel 18 van de AVG zich voordoet; 
 • verzoeken om verwijdering van gegevens die zijn verwerkt in strijd met de wet, of in aanwezigheid van een van de andere voorwaarden voorzien in artikel 17, lid 1, brief. a), b), c), e) en f) AVG;
 • zich in elk geval om legitieme redenen te verzetten tegen de behandeling ervan, of zich te verzetten tegen de behandeling in de andere gevallen voorzien in artikel 21, paragrafen 2 en 3 en 22 van de AVG;
 • uw vrijwillig gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor de hieronder gespecificeerde doeleinden te allen tijde intrekken;
 • om de vrijgave te verkrijgen van de persoonsgegevens die worden verwerkt in een formaat dat compatibel is met standaard IT-toepassingen, om de overdracht ervan naar andere platforms van uw keuze mogelijk te maken, zonder de directe overdracht van de verwerkte gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te belemmeren, indien dergelijke directe overdracht technisch gezien mogelijk is haalbaar is (het zogenaamde recht op dataportabiliteit).

Verzoeken met betrekking tot de uitoefening van de bovengenoemde rechten moeten via e-mail (info@cupidodesign.com) worden gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke.

Bij het niet of gedeeltelijk reageren door de Verwerkingsverantwoordelijke op bovengenoemde verzoeken, heeft de belanghebbende het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens (www.garanteprivacy.it) of gerechtelijk beroep binnen de termijnen en volgens de procedures vastgelegd in de artikelen 77 en volgende. EU-verordening 2016/679 (AVG).

G - Informatie-updates

Toekomstige updates van de regelgeving kunnen leiden tot wijziging van de huidige informatie, geüpload naar de site op 19.01.2022.

In geval van wijziging zal de Eigenaar dit op de Website melden.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Koekje

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen wanneer hij bepaalde websites bezoekt met zijn favoriete browser, en worden opgeslagen in de bestandsmap van de browser. Ze worden gebruikt door webapplicaties aan de serverzijde om informatie aan de clientzijde op te slaan en op te halen.

Cookies zijn onderverdeeld in ‘technisch’, ‘analytisch’ en ‘profilering’. Cookies kunnen op hun beurt worden onderverdeeld in ‘eerste’ en ‘derde partij’ cookies.

Het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën door de Site vindt plaats in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, evenals in overeenstemming met de bepaling van 8 mei 2014, getiteld "Identificatie van vereenvoudigde procedures voor de informatie en het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van cookies” van de Italiaanse Privacy Garant.

De site wordt gehost door het platform dat eigendom is van Shopify, Inc. Voor meer informatie over de cookies die door dit platform worden gebruikt en om deze uit te schakelen, verwijzen wij u naar de volgende link: https://it.shopify.com/legal/privacy .

De site gebruikt de volgende cookies:

I. Technische cookies.

Technische cookies hebben als hoofddoel het navigeren op de site te vergemakkelijken. Bijna alle browsers zijn ingesteld om cookies te accepteren, maar de gebruiker kan zelfstandig de configuratie van zijn browser wijzigen of gebruik maken van specifieke aanvullende componenten en deze blokkeren: in dit geval het gebruik van het webportaal en het gebruik van sommige diensten kan beperkt zijn.

Technische cookies zijn op hun beurt weer onderverdeeld in cookies "sessie" Het is "volhardend": beide worden opgeslagen op het apparaat van de gebruiker, maar de eerste worden verwijderd wanneer de browser wordt gesloten, terwijl de laatste bewaard blijven totdat ze verlopen.

De site maakt gebruik van technische ‘sessiecookies’ voor het functioneren van de navigatie binnen de pagina's, zoals bijvoorbeeld het toestaan ​​van authenticatie in beperkte gebieden of het onthouden van tijdelijke gebruikersvoorkeuren; deze cookies worden verwijderd zodra de browser wordt gesloten.

Het gebruik van sessiecookies (die in ieder geval niet permanent op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en automatisch worden verwijderd zodra de browser wordt gesloten) is strikt beperkt tot het doel van de gegevensoverdracht (bestaande uit willekeurige getallen gegenereerd door de server ) die de specifieke sessie identificeren en die nodig zijn om veilige en efficiënte verkenning mogelijk te maken. 

In sommige gevallen gebruikt de Site ook "permanente" technische cookiesom de keuzes van de gebruiker met betrekking tot bijvoorbeeld de taal of het type apparaat te onthouden.

Permanente cookies ze worden tussen verschillende browsersessies op het apparaat van de gebruiker opgeslagen en zorgen ervoor dat de acties van de gebruiker op een site kunnen worden onthouden. Persistente cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, waaronder het onthouden van gebruikersvoorkeuren (bijvoorbeeld de taal van de site) bij het gebruik van een site.

II. Analytische cookies


Deze cookies worden gebruikt om de browservoorkeuren van gebruikers bij te houden en voor het verzamelen van gegevens statistieken anoniem. 

De Site gebruikt uitsluitend analytische cookies van derde partijen, afkomstig van andere websites. 

De gebruiker kan deze cookies uitschakelen via de instellingen van zijn browser.

Raadpleeg de links van de afzonderlijke browsers:


Bovendien is het mogelijk om de op de websites aanwezige cookies uit te schakelen door specifieke software te downloaden (zoals Ghostery http://www.ghostery.com) of activeer de modus "anoniem browsen": dit is een functie waarmee u kunt surfen zonder een spoor van browsegegevens achter te laten in de browser. Met deze functie kunt u alleen de navigatiegegevens niet in de browser bewaren.

Analytische cookies die door de site worden gebruikt

Wij informeren u dat de Site de volgende analysediensten gebruikt om statistische gegevens te verkrijgen met betrekking tot het gebruik van de website:

 • Analyseservice aangeboden door het bedrijf BugSnag Inc. https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy/  
 • Analyseservice aangeboden door het bedrijf Akami.com https://www.akamai.com/ 
 • "Google Analytics" aangeboden door het bedrijf Google Inc.. In dit geval worden de verzamelde persoonlijke gegevens door Google opgeslagen als onafhankelijke eigenaar van de gerelateerde verwerking.

Voor meer informatie zie https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=it&ref_topic=1008008

 

Sociale netwerk plug-in cookies

De site kan ook cookies gebruiken sluit het sociale netwerk aan van derden, zodat u inhoud kunt delen op verschillende sociale netwerken. Ze maken het de gebruiker mogelijk om te communiceren via sociale netwerken (bijvoorbeeld de deelfunctie op Facebook, Twitter, YouTube of LinkedIn). Deze cookies kunnen worden uitgeschakeld via uw browseropties (zie de links hierboven).

Sociale netwerkcookies zijn niet nodig voor navigatie. Voor meer informatie over het beleid voor het gebruik van cookies door sociale netwerken kunt u het respectievelijke privacy- en cookiebeleid raadplegen:

Facebookhttps://it-it.facebook.com/about/privacy/

Googlehttp://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

Twitterenhttps://twitter.com/it/privacy

Instagramhttps://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Deel dit: https://sharethis.com/privacy/#sthash.oNiQUPLd.dpbs

YouTubehttps://support.google.com/youtube/answer/7671399?p=privacy_guidelines&hl=it

Profileringscookies alleen van derden.

 Profileringscookies worden gebruikt om de gebruikersnavigatie bij te houden en een profiel hiervan te creëren op basis van zijn gedrag, dat vervolgens kan worden gebruikt om reclameboodschappen naar het apparaat van de gebruiker te sturen. Profileringscookies van derden zijn cookies van andere websites of van advertentiecircuits (Google AdSense, enz.) die naar het apparaat van de gebruiker kunnen worden verzonden na navigatie op de Site.

Facebook-pixels

De Facebook Pixel is een dienst van FacebookInc. 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94204, VS ("Facebook"), waarmee het gedrag van gebruikers kan worden gevolgd na het klikken op een Facebook-advertentie en het doorsturen naar de website van de betreffende exploitant. Met de conversiemaatregel kunt u de effectiviteit van Facebook-advertenties meten, analyseren en optimaliseren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden. Dankzij de gegevens die op de Site worden verzameld met behulp van de Conversiepixel, kan de Site geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruiker. De verzamelde gegevens (bijvoorbeeld het IP-adres van de betreffende gebruiker) worden verzonden via de conversiepixel, en Facebook slaat de gegevens op en verwerkt deze voor conversiemetingsdoeleinden. De Site ontvangt anonieme rapporten van Facebook en deze rapporten bevatten geen enkele verwijzing naar de identiteit van de respectieve gebruikers. Het kan echter niet worden uitgesloten dat Facebook linkt naar de via de Site verzonden gebruikersgegevens, andere relevante individuele gegevens van de gebruiker (bijvoorbeeld de gebruikersinformatie van een Facebook-account) of dat Facebook de informatie voor eigen doeleinden gebruikt.

De Visitor Tracking Pixel is een dienst van een derde partij (Facebook) en de Site kan de gegevensverwerkingsactiviteiten van een derde partij niet controleren of beïnvloeden. Meer informatie over het privacybeleid van Facebook vindt u hier https://www.facebook.com/about/privacy.

Facebook, evenals zijn partners, staan ​​het plaatsen van online advertenties toe, zowel binnen als buiten de Facebook-webruimte. Voor dit doel kan het ook mogelijk zijn dat er een cookie op de personal computer van de gebruiker wordt opgeslagen.

Om uw toestemming te geven voor het gebruik van Pixel Conversion, moet u ouder zijn dan 13 jaar. Hierbij verklaart u dat u meerderjarig bent voor een dergelijke toestemming, of dat een ouder of wettelijke voogd(en) is gevraagd die ermee heeft ingestemd vooraf toestemming te geven voor de toestemmingsverklaring.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van de conversiemaatregel op elk moment intrekken. Aarzel niet om hiervoor de volgende link te gebruiken: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Als alternatief kunt u het gebruik van de betreffende cookies ook weigeren door het gebruik van cookies door externe aanbieders te deactiveren door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op te roepen:

http://www.networkadvertising.org/choices/

en het selecteren van de juiste instellingen met behulp van de daar aangeboden maatregelen.

Ten slotte waarschuwen we dat gebruikers de volgende sites kunnen raadplegen JouwOnlineKeuzes (EU), Netwerkadvertentie-initiatief (VS) en Alliantie voor digitale reclame (VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA), DAAC (Canada) om de trackingvoorkeuren voor de meeste advertenties te begrijpen en te beheren.